อ.ตติยา ซีบังเกิด และ อ.สุนันทา พรายมี คว้ารางวัล The Best of Presentation การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม SEPSA2017

July 12, 2017 | 1 year ago


อาจารย์ตติยา ซีบังเกิด อาจารย์สุนันทา พรายมี อาจารย์ชาญชัย อรรคผาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา อิงอาจ ได้รับรางวัล "The Best of Presentation" ในการเผยแพร่บทความวิจัย หัวข้อ "Using Hashtags on Social Media in Marketing : A study of Customers in Bangkok" การประชุมวิชาการ The 4th International Conference on “ASEAN moving forward” The Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา17835

17834


ผลงานและรางวัลอื่นๆ