นศ. สาขา ITธุรกิจ รับรางวัลชมเชยประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ประจำปี 2560 “ICT Innovations for eHealth &mHealth”

July 1, 2017 | 1 year ago


นางสาวสิริภา พวกสันเทียะ และนางสาวณัฐชยา วรรณาเจริญกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชยจากการส่งผลงาน “แอปพลิเคชั่นดูแลสุขภาพเด็กพิเศษ (KIDS-C) เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “ICT Innovations for eHealth &mHealth”


  นศ. สาขา ITธุรกิจ รับรางวัลชมเชยประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ประจำปี 2560 “ICT Innovations for eHealth &mHealth”


ผลงานและรางวัลอื่นๆ