อาจารย์อริน เจียจันทร์พงษ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดี สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560

July 18, 2017 | 1 year ago


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พิจารณามอบรางวัลผลงานวิจัยดี สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 ให้กับอาจารย์อริน เจียจันทร์พงษ์ จากผลงานวิจัยเรื่อง "วาทกรรมของหนังสือพิมพ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ในปี พ.ศ. 2556" 


ผลงานและรางวัลอื่นๆ