กิจกรรม

เรื่องราวของผลงานเกมจาก League of Geeks ชื่อ Armello

ไอซีทีศิลปากร ขอขอบคุณ คุณ Trent Kusters ที่บรรยายพิเศษที่ ICT:SILPAKORN เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2558 ที่มาเล่าถึงเรื่องราวของผลงานเกมจาก League of Geeks ชื่อ Armello ทั้งในแง่มุมของความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา และด้านธุรกิจ ขอขอบคุณทางสถานทูตออสเตรเลียที่เชิญคุณ Trent มาที่เมืองไทยในครั้งนี้

September 17, 2015  2 years ago