คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร คณบดี
2 อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัทนา เจริญวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
4 อาจารย์รักชนก สุขะกาลนันท์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
5 อาจารย์อนุสรณ์ ศิริปิ่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
6 คุณรุ่งทิวา ศักดิ์วิทย์ กรรมการประจำคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล กรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ
8 อาจารย์ฐิติยา พจนาพิทักษ์ กรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ
9 อาจารย์บริภัทร กิจจาบัญชา กรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ
10 อาจารย์วิชชากร สวนทรง กรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ
11 นางสาวชลทิชา ทองศิริ กรรมการประจำคณะ ประเภทสายสนับสนุน