ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร

คณบดี
(9 ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน)


คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
2 อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3 อาจารย์รักชนก สุขะกาลนันท์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
4 อาจารย์อนุสรณ์ ศิริปิ่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5 อาจารย์ถิรจิต แสนพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
6 อาจารย์วิชชากร สวนทรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
7 อาจารย์ภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
8 อาจารย์ ดร.ภัทรศรียรรยงค์ สังข์รุ่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
9 อาจารย์โกวิท มีบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ประจำคณะ ฯ (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
2 อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด อาจารย์ประจำ
3 อาจารย์มาย ยินชัย อาจารย์ประจำ
4 อาจารย์ฉายสิริ พัฒนถาวร อาจารย์ประจำ
5 อาจารย์พอสิทธิ์ ชัยมณี อาจารย์ประจำ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนพ ชีวรัศมี อาจารย์ประจำ
7 อาจารย์สาวิน สืบสหการ อาจารย์ประจำ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล อาจารย์ประจำ
9 อาจารย์ขจรพล เชิญขวัญศรี อาจารย์ประจำ
10 อาจารย์เชิดชัย ศิริโภคา อาจารย์ประจำ
11 อาจารย์ชญานิศ ต้นเทียน อาจารย์ประจำ
12 อาจารย์สุนันทา พรายมี อาจารย์ประจำ
13 อาจารย์ณัฐวัชร เทียมทัด อาจารย์ประจำ
14 อาจารย์วิทยา ทานะมัย อาจารย์ประจำ
15 อาจารย์บรรหาร แก้วลือ อาจารย์ประจำ
16 อาจารย์ตติยา ซีบังเกิด อาจารย์ประจำ
17 อาจารย์ธันยา นวลละออง อาจารย์ประจำ
18 นางสาวสุภาพร หนูก้าน ผู้ช่วยสอน
19 นายศรายุทธ ธิบดี ผู้ช่วยสอน
20 นายพงศกร พูนศิริ ผู้ช่วยสอน
21 อาจารย์ลักษณ์นารา จันทรารมย์ อาจารย์ประจำ
22 อาจารย์เจนจิรา ลักษณบุญส่ง อาจารย์ประจำ
23 อาจารย์อรรณนพ ชินตะวัน อาจารย์ประจำ
24 อาจารย์ทัพพ์เทพ ภาปราชญ์ อาจารย์ประจำ (ลาศึกษาต่อ)
25 อาจารย์จิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ์ อาจารย์ประจำ
26 อาจารย์ญาณิน พงศ์สุวรรณ อาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำคณะฯ (ศูนย์ประสานงานบางรัก)

# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
2 อาจารย์กรชนก ชิดไชยสุวรรณ อาจารย์ประจำ
3 อาจารย์ศาสวัต บุญศรี อาจารย์ประจำ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ เชยจิตร อาจารย์ประจำ
5 อาจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ อาจารย์ประจำ
6 อาจารย์วรฐ กายูรวัฒน์ อาจารย์ประจำ
7 อาจารย์ ดร.นัสยา ปาติยเสวี อาจารย์ประจำ
8 อาจารย์กันย์พัชญ์ กะลัมพะเหติ อาจารย์ประจำ (ลาศึกษาต่อ)
9 อาจารย์พรยศ มณีโชติปีติ อาจารย์ประจำ
10 อาจารย์ยุวบูรณ์ ธำรงสมบัติสกุล อาจารย์ประจำ
11 อาจารย์ฐิติยา พจนาพิทักษ์ อาจารย์ประจำ
12 อาจารย์นิสาชล รัตนสาชล อาจารย์ประจำ
13 อาจารย์อริน เจียจันทร์พงษ์ อาจารย์ประจำ
14 ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ อาจารย์ประจำ
15 ผศ.มัทนา เจริญวงศ์ อาจารย์ประจำ
16 อาจารย์ธนวันต์ ไทวัชญานุวัฒน์ อาจารย์ประจำ
17 อาจารย์บริภัทร กิจจาบัญชา อาจารย์ประจำ
18 อาจารย์ ดร.อรวรรณ ประพฤติดี อาจารย์ประจำ
19 อาจารย์ชาญชัย อรรคผาติ อาจารย์ประจำ
20 อาจารย์ ดร. สังกมา สารวัตร อาจารย์ประจำ

บุคลากรประจำคณะ ฯ (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

1
2
3
4
5
6
7
8
# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวยุวดี เพ็ชรประไพ นักวิชาการศึกษา
2 นายบุญช่วย จันทร์เฮ้า นักบริหารงานทั่วไป
3 นางสาวววรรณภาพร สีแดง นักวิชาการศึกษา
4 นายอภิสิทธิ์ ปุ่มเพชร นักคอมพิวเตอร์
5 นายกำพล กรนานันท์ นักคอมพิวเตอร์
6 นางสาวอภิพร สินเหลือ นักบริหารงานทั่วไป
7 นายไตรรัตน์ สุ่มทอง นักบริหารงานทั่วไป
8 นางสาวชัญญ์ฐกัญญ์ สือจันทรา นักบริหารงานทั่วไป

บุคลากรประจำคณะฯ (ศูนย์ประสานงานบางรัก)

1
2
3
4
5
# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวยุวดี มนทิรมาโนชญ์ นักบริหารงานทั่วไป
2 นายสิทธิชัย คำคง นักบริหารงานทั่วไป
3 นางสาววรรณนา ศิลประเสริฐ นักบริหารงานทั่วไป
4 นายอภิชัย ศิริสวัสดิ์ นักบริหารงานทั่วไป
5 นางสาวชลทิชา ทองศิริ นักบริหารงานทั่วไป