นศ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คว้ารางวัลงานวิจัยดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง ประจำปี 2559

April 04, 2016 | April 04, 2016ผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการให้ความสำคัญ กับส่วนประสมทางการตลาดการบริการในการเลือกใช้บริการ Co-working space ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดย  (1) นางสาวปวีณา ลือขจร  (2) นางสาวกมลชนก ยศประยูร (3) นางสาวเกวลิน นพรัตนาวงศ์   นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คว้ารางวัลชนะเลิศ งานวิจัย/สร้างสรรค์ดีเด่น สาขาการจัดการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2559 (PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2016)  ภายใต้หัวข้อ “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน” (Sharing and Inspiring for Sustainable Development) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

ทางคณะวิชา ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จ และขอขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษาผู้เกี่ยวข้อง มา ณ โอกาสนี้

นศ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คว้ารางวัลงานวิจัยดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง ประจำปี 2559