ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาการออกแบบ

December 21, 2016 | December 21, 2016คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ชวนพ ชีวรัศมี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาการออกแบบ 


 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559