นศ.นิเทศศาสตร์ ไอซีทีศิลปากร รับรางวัลชมเชย ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2559

February 03, 2017 | February 03, 2017คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีชื่นชม กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขานิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ กลุ่ม สื่อออนไลน์สร้างสรรค์ ประจำปี 2559 


จากผลงานเรื่อง ชีวิตที่ต้องสู้ของลูกหลานไทยผลัดถิ่น 
1. นางสาวสลิสา เจริญกัลป์ 
2. นางสาวอาทิตยา วัธนวิสูตร 
3. นางสาวณัฐวดี แก้วศักดานุรักษ์ 
4. นางสาวพลอยวิจิตต์ สิริวรรธนะ 
5. นางสาวศิริวรรณ คงศิริ 
6. นางสาวทิพย์ศิรินทร์ รุจิระพงศ์ไพศาล 
7. นางสาวสิริกาญจน์ ศุภสิทธิกุลชัย 

จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย รับรางวัลจากอดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ปี 2559