นศ.ไอซีทีศิลปากร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง หนังสั้น "เงินทองต้องวางแผน : มนุษย์เงินออม" ปี 2560

February 09, 2017 | February 09, 2017คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในโครงการประกวดหนังสั้น "เงินทองต้องวางแผน : มนุษย์เงินออม" จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสมาชิกในทีม ดังนี้ 

1. นางสาวกรกนก สิทธิเจริญรัตน์ 
2. นางสาวชวพร ขลิบไหมทอง 
3. นางสาวชิชญุ เสรีสิริริรักษ์ 
4. นางสาวณัฐณิชา จันตะศรี