การย้ายที่ตั้งการจัดการเรียนการสอน ไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากร City Campus เมืองทองธานี

May 01, 2017 | May 01, 2017คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จะทำการย้ายที่ตั้งการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขานิเทศศาสตร์ 

จากอาคารโทรคมนาคม (CAT TOWER) ถนนเจริญกรุง ไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากร City Campus เมืองทองธานี ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
1 พฤษภาคม 2560