ประกาศทุนเรียนดี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

May 03, 2017 | May 03, 2017ประกาศขอให้นักศึกษาทุนเรียนดีภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ที่มีรายชื่อดำเนินการเพื่อขอรรับทุนการศึกษาดังนี้ 

1. ดาวน์โหลดใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคารจากเพ็จนี้ กรอกข้อมูลตนเองพร้อมหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ทีเป็นชื่อของนักศึกษาเท่านั้น 
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารและรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร 
3. นศ.นำเอกสารดังกล่าวส่งให้คณะวิชาได้ทั้ง 2 แห่ง คือ 
 - สำนักงานคณะ ICT เพชรบุรี ชั้น 3 อาคารบริหาร ที่นายบุญช่วย จันทร์เฮ้า 
 - สำนักงานคณะ ICT บางรัก ชั้น 8 อาคาร กสท บางรัก ที่นายอภิชัย ศิริสวัสดิ์

ดาวน์โหลดใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร