โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย: “การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS”

May 07, 2017 | May 07, 2017โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย: “การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS” 


รุ่นที่ 1 
วัน-เวลา: วันศุกร์ – เสาร์ที่ 9 - 10 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 – 16.30 น. 
สถานที่จัดอบรม: ห้องปฏิบัติการ วข.สารสนเทศเพชรบุรี (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1) 

รุ่นที่ 2 วัน-เวลา: วันศุกร์ – เสาร์ที่ 16 - 17 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 – 16.30 น. 
สถานที่จัดอบรม: ห้องปฏิบัติการ ชั้น 8 ศูนย์ประสานงานบางรัก กทม. 

ลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดใบสมัคร https://goo.gl/XcguZd