นักศึกษา IT ธุรกิจ คว้ารางวัลรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง ประจำปี 2560

May 04, 2017 | May 04, 2017ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของบุคคลวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร” โดย นางสาวจามรี แสงอรุณศิลป์ นางสาวโชติกา ใจชนะ และนางสาวสิริวิภา สายกระสุน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จากในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2560 "วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นักศึกษา IT ธุรกิจ คว้ารางวัลรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง ประจำปี 2560