โครงการการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

June 29, 2017 | June 29, 2017คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนโดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม ผศ.ดร.น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์ และอ.ดร.สิทธิชัย ลายเสมา คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของการเรียนการสอน ทั้งเรื่องหลักสูตร ผู้สอน สื่อการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ คุณภาพของผู้เรียน


  โครงการการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร