ประกาศทุนเรียนดี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

October 24, 2017 | October 24, 2017ประกาศขอให้นักศึกษาทุนเรียนดีภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ที่มีรายชื่อดำเนินการเพื่อขอรรับทุนการศึกษาดังนี้ 

1. ดาวน์โหลดใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร จากนั้นกรอกข้อมูลตนเองพร้อมหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่เป็นชื่อของนักศึกษาเท่านั้น 
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารและรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร 
3. นศ.นำเอกสารดังกล่าวส่งให้คณะวิชาได้ทั้ง 2 แห่ง คือ 
 - สำนักงานคณะ ICT เพชรบุรี ชั้น 3 อาคารบริหาร ที่นายบุญช่วย จันทร์เฮ้า 
 - สำนักงานคณะ ICT City campus มศก. เมืองทองธานี ที่นายอภิชัย ศิริสวัสดิ์

คณะวิชาขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษา มา ณ โอกาสนี้