ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ไอซีทีศิลปากร ที่เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

December 09, 2017 | December 09, 2017คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อรวรรณ ประพฤติดี และ อาจารย์ ดร.ลักษณ์นารา จันทรารมย์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) สาขาศิลปะการออกแบบ หลักสูตรนานาชาติ คณะมัณฑนศิลป์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560