โครงการหล่อประติมากรรมนูนต่ำพระบรมรูปรัชกาลที่ 9 โดยไอซีทีศิลปากร ร่วมกับกลุ่ม "ให้เบ็ด ดีกวาให้ปลา"

December 01, 2017 | December 01, 2017คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกลุ่ม "ให้เบ็ด ดีกวาให้ปลา" จัดโครงการหล่อประติมากรรมนูนต่ำพระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ หล่อปูนปลาสเตอร์ประติมากรรมนูนต่ำพระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ณ ลานชั้น 1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์บุคลากร นักศึกษา มากกว่า 140 ท่าน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทางคณะวิชาขอขอบคุณ คุณนพดล ลาภนทีวิจิตร จากกลุ่ม "ให้เบ็ด ดีกวาให้ปลา" อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด หัวหน้าโครงการ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


โครงการหล่อประติมากรรมนูนต่ำพระบรมรูปรัชกาลที่ 9