ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด


การศึกษา

ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร



ความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ