ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ


การศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Master of Fine Art (Computer Art) Savannah College of Art and Design,USA.ความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ