ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ฉายสิริ พัฒนถาวร


การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากรความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ