ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์


การศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสารองค์กร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ