ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ขจรพล เชิญขวัญศรี


การศึกษา

ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯธนบุรีความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ