ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์เชิดชัย ศิริโภคา


การศึกษา

ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม/ปั้นสลัก) มหาวิทยาลัยศิลปากรความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ