ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์สุนันทา พรายมี


การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากรความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ