ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ณัฐวัชร เทียมทัด


การศึกษา

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (ประเทศไทย)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากรความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ