ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์วิทยา ทานะมัย


การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ