ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์บรรหาร แก้วลือ


การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยโยนก
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) มมหาวิทยาลัยนานาชาติโอกินาวา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ