ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ธันยา นวลละออง


การศึกษา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (การวางแผนภาคและเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ