ข้อมูลบุคลากร

นางสาวสุภาพร หนูก้าน


การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการออกแบบ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ