ข้อมูลบุคลากร

นายศรายุทธ ธิบดี


อีเมล:

thibhodee_s@silpakorn.edu


การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ) มหาวิทยาลัยศิลปากรความสนใจ

คอมพิวเตอร์กราฟิก, เทคโนโลยี internet of thing,


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ