ข้อมูลบุคลากร

นายพงศกร พูนศิริ


อีเมล:

x_ta_@hotmail.com


การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศิลปากรความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ