ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ลักษณ์นารา จันทรารมย์


การศึกษา

ศิลปบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากรความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ