ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.นัสยา ปาติยเสวี


การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ