ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.ภัทรศรียรรยงค์ สังข์รุ่ง


การศึกษา

รัฐศาสตร์ (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Doctor of philosophy (English as Internation Language) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ