ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์กันย์พัชญ์ กะลัมพะเหติ


การศึกษา

ศิลปบัณฑิต (ประยุกต์ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากรความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ