ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร. สังกมา สารวัตร


การศึกษา

อักษรศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master of public Admistrative (การบริหาร) National University of Singapore
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์ (การสื่อสารการเมือง)) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ