ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์พรยศ มณีโชติปีติ


การศึกษา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นฤมิตศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ