ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ยุวบูรณ์ ธำรงสมบัติสกุล


การศึกษา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Master of Fine Art (Computer Arts) School of Visual Artsความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ