ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์โกวิท มีบุญ


อีเมล:

meboon_k@silpakorn.edu


การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นฤมิตศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความสนใจ

Design Thinking, Graphic Design, User Interface Design, User Experience Design


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ