ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ฐิติยา พจนาพิทักษ์


การศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การภาพยนตร์และภาพนิ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม/นโยบาย) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ