ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์นิสาชล รัตนสาชล


การศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ