ข้อมูลบุคลากร

ผศ.มัทนา เจริญวงศ์


การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม อันดับ 2) (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ