ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์บริภัทร กิจจาบัญชา


การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
(วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ