ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.อรวรรณ ประพฤติดี


การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากรความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ