ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ชาญชัย อรรคผาติ


การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารงานวัฒนธรรม (อุตสาหกรรมวัฒนธรรม)) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ