ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์เจนจิรา ลักษณบุญส่ง


การศึกษา

ศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากรความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ