ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ศาสวัต บุญศรี


การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) (การสื่อสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียง)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ