ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์จิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ์


การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
Master of Arts with Commendation (Experimental Film PG Full) Kingston Universityความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ