ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ญาณิน พงศ์สุวรรณ


การศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมมอันดับ 1) (การภาพยนตร์และภาพนิ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Arts (Filmmaking) University of london,Goldsmiths Collegeความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ